Skupština Crne Gore je usvojila niz izmena poreskih propisa koje su objavljene u Službenom listu Crne Gore br. 028/23 od 10. marta 2023.godine.

Ovo je pregled najznačajnijih izmena i početak njihove primene.

Zakon o porezu na promet nepokretnosti

Na scenu stupa progresivno oporezivanje prometa nepokretnosti i to ovako:

  • Promet nepokretnosti do € 150,000 se oporezuje po stopi od 3%,
  • Promet nepokretnosti u rasponu od € 150,00 do € 500,000 se oporezuje po stopi od 5%,
  • Promet nepokretnosti iznad € 500,000 se oporezuje po stopi stopi od 6%.

Ove izmene će se primenjivati od 1. januara 2024. godine.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Izuzimaju se od plaćanja poreza po odbitku isplate izvršene po osnovu zajma, odnosno pozajmice koje obveznik poreza na dobit izvrši prema fizičkim licima koja nemaju status povezanog lica do iznosa od € 5,000 na godišnjem nivou.

 Uvodi se posebna stopa poreza po odbitku od 30% na prihode isplaćene nerezidetnom pravnom licu koje je osnovano ili ima registrovano sedište ili ima sedište uprave ili mesto stvarne uprave na teritoriji sa poreskim suverenitetom. Listu teritorija sa poreskim suverenitetom objavljuje Ministarstvo finansija Crne Gore na svojoj internet stranici. Ova odredba se ne odnosi na nerezidentno lice koje ima status rezidenta u državi sa kojom Crna Gora ima zaključen sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Dalje, lice koje je osnovano ili ima registrovano sedište ili ima sedište uprave ili mesto stvarne uprave na teritoriji sa poreskim suverenitetom se smatra povezanim licem poreskog rezidenta isplatioca prihoda.

Oslobađa se od plaćanja poreza na dobit pravnih lica korisnik podsticajne mere za razvoj istraživanja i inovacija u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticajne mere za razvoj istraživanja i inovacija.

Uvodi se nova odredba kojom se definiše da su transakcije između stalne poslovne jedinice i nerezidentne centrale te poslovne jedinice predmet dokumentacije o transfernim cenama.

Ove izmene se primenjuju od 18. marta 2023. godine.