Finansijski Due Dilligence

Finansijski Due Dilligence je ključna komponenta kompanijskih transakcija. Ključna komponenta naših usluga je analiza stanja imovine, finansijskog položaja,  moći zarađivanja i korporativnog planiranja, kako bi se najbolje procenile mogućnosti i  sagledali rizici. Naš cilj je da značajno osnažimo položaj kupca sa dobijenim informacijama.

Obim dužne pažnje usmerava se prema vašim potrebama i može sadržati sledeće teme, između ostalog:

 • Analiza stanja imovine, finansija i zarade
 • Priprema prilagođenih indikatora performansi i indikatora ključnog toka
 • Analiza rizika, mogućnosti i osetljivosti u korporativnom planiranju
 • Fiskalna analiza kompanije sa primarnim ciljem otkrivanja skrivenih obaveza i rizika
 • Analiza tržišta u odnosu na tržišno učešće, segmentaciju, rast i konkurentsku situaciju preduzeća
 • Razvijanje rešenja i strategija za minimiziranje potencijalno negativnih uticaja na realizaciju dogovora
 • Identifikacija potencijalnih obaveza i drugih neformalizovanih obaveza

Finansijski Due dilligence je posebno sredstvo za identifikaciju skrivenih rizika i mogućnosti, smanjenje transakcionog rizika poboljšanjem osnove informacija i jačanjem pregovaračke pozicije kupca.

Procena kompanija

Od ključnog značaja je vrednosno pitanje kompanije, bez obzira da li je to procena operacija ili imovine za sudove kao organe vlasti, za poreske organe, za regulatorne agencije, za akcionare ili za preduzeća, ili pak nezavisne procene radi utvrđivanja odnosa konverzije ili naknada u okviru reorganizacije ili vrednovanja u kontekstu povezanih transakcija za poreske organe.

Prilikom stvaranja i oblikovanja finansijskih modela, poslovnih planova, poslovnih procena i nezavisnih i objektivnih procena poslovanja ili imovine, razvijamo naše sveobuhvatno ekonomsko i pravno znanje kako bismo postigli rezultat koji je prilagođen vašim individualnim potrebama i ciljevima. Ako je potrebno, radimo sa kolegama sa posebnim znanjem o industriji ili zemlji, ili možemo uključiti stručnjake iz drugih oblasti za procenu.

Nudimo naše usluge vrednovanja u svim oblastima vaših potreba:

 • Za potrebe nabavke i otkupa
 • Za potrebe restrukturiranja i privatizacije
 • Za poreske svrhe
 • Za svrhe izveštavanja  u skladu sa MSFI
 • Za potrebe nesolventnosti
 • Za potrebe parnica
 • Za potrebe investiranja
 • Za potrebe odlučivanja o nekretninama.

Kao procenitelji na listi smo odobrenih i prihvaćenih procenitelja kod vodećih banaka u Srbiji.

Restrukturiranje

Preduzeća moraju biti u stanju da jednostavno, brzo i sa minimalnim poreskim opterećenjem menjaju svoj pravni oblik, reorganizuju se i prenose poslove i spajaju se sa drugim kompanijama ili preoblikuju postojeća zajednička ulaganja. U tom kontekstu, zakonodavci EU, kao i domaći zakonodavci, stvorili su propise, koji omogućavaju da se u većini slučajeva takve promene mogu sprovesti bez poreza. Ove promene su sumirane kao reorganizacije. Međutim, postoji određeni broj zahteva i zakonskih propisa koji bi trebali biti ispunjeni kako bi navedeni postupci bili bez poreskih obaveza. Da bismo izabrali optimalan pristup i da bismo ga shvatili brzo i blagovremeno, pružamo Vam pomoć kod nacionalnih i međunarodnih spajanja, transformacija, fuzije, podele sredstava i deljenja.

Podrška kod transakcija

Podrška kod ugovaranja. Zaključivanju transakcionog ugovora često prethodi dugotrajan proces pregovaranja, a  česti su i sporovi u vezi sa tumačenjem određenih klauzula. Zbog toga naša konsultantsvo uključuje i pomoć kod transakionih ugovora u vezi sa finansijama, porezima i računovodstvom. Podržavamo vas u identifikovanju ključnih informacija koje potencijalni kupci očekuju, proverom podataka i sastavljanjem finansijske knjige podataka.

Podrška za data room. Sobe sa podacima se koriste kada prodavac želi da svojim potencijalnim kupcima prezentira velike količine poverljivih podataka. Ovo se obično dešava tokom postupka due diligence-a. Naše usluge uključuju pripremu kao i vođenje data room-a:

 • Konsultacije za data room pravila i procedure
 • Konsultacije za prikupljanje informacija koje zahtevaju potencijalni kupci
 • Implementacija fizičke ili virtuelne sobe sa podacima
 • Podrška u pripremi informacija
 • Podrška u funkcionisanju data room-a za podatke tokom procesa prodaje

Zastupanje pred Komisijom za zaštitu konkurencije

 • Relevantno tržište: istraživanja i analize
 • Zastupanje pred Komisijom za zaštitu konkurencije Republike Srbije

Kontaktirajte nas