Obavezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana imaju fizička lica rezidenti, kao i nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije ukoliko njihov godišnji neto prihod, ostvaren u 2022. godini prelazi iznos od RSD 3.719.376.

Oporezivanje dohotka vrši se progresivnim stopama i to tako što se stopom poreza od:

  • 10% oporezuje se godišnji iznos neto prihoda od RSD 3.719.376, a do iznosa od RSD 7.438.752;
  • 15% oporezuje se godišnji iznos neto prihoda preko RSD 7.438.752.

Lični odbici iskazani procentualno u odnosu na prosečnu godišnju zaradu zaposlenom isplaćenu u Republici za 2022. godinu iznose:

  • 40% za poreskog obveznika – RSD 495.917
  • 15% za izdržavanog člana porodice – RSD 185.969.

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% od dohotka za oporezivanje.

Počev od utvrđivanja godišnjeg poreza za 2021. godinu postoji jedna značajna novina za obveznike godišnjeg poreza na dohodak građana koji poslednjeg dana kalendarske godine za koju se utvrđuje porez imaju manje od navršenih 40 godina života. Za njih se zbir pojedinih stavki godišnjeg dohotka umanjuju za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez. Ako je iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom viši od zbira prethodno navedenih stavki godišnjeg dohotka obveznika mlađeg od 40 godina, ukupno umanjenje ne može biti više od zbira prethodno navedenih stavki.

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu je 15. maj 2023. godine. 

Procedura za podnošenje poreske prijave se sastoji od sledećih koraka:

  • Najkasnije do 1. aprila godine koja sledi godini za koju se utvrđuje godišnji porez (npr. do 1. aprila 2023. godine za godišnji porez za 2022. godinu) poreski organ popunjava poresku prijavu i postavlja je u elektronskom obliku na portal Poreske uprave, čime je čini dostupnom fizičkom licu – obvezniku godišnjeg poreza na dohodak građana;
  • Fizičko lice ima obavezu da izmeni / dopuni poresku prijavu u delu u kome nisu iskazani tačni podaci ili je reč o podacima kojima poreski organ ne raspolaže (npr. podaci o izdržavanim članovima porodice i iznos ličnih odbitaka za izdržavane članove porodice);
  • Fizičko lice podnosi poresku prijavu u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, najkasnije do 15. maja godine koja sledi godini za koju se utvrđuje godišnji porez i plaća utvrđeni iznos poreza;
  • Ovaj korak postoji jedino ako fizičko lice u propisanom roku ne podnese poresku prijavu – tada poreski organ podnosi poresku prijavu za to lice.

Porez se plaća najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave, odnosno do 15. maja.

Godišnji porez na dohodak građana se utvrđuje samooporezivanjem, a poreska prijava će se podnositi isključivo u elektronskom obliku.

Napominjemo da je za podnošenje elektronske godišnje poreske prijave (obrazac PPDG-2R) neophodno posedovanje kvalifikovanog elektronskog certifikata za pristup portalu Poreske uprave E-Porezi ili davanje ovlašćenja drugom licu preko PEP obrasca.