Vlada Srbije usvojila je na sednici 30.03.2023. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca.

Jedinstvena radna dozvola

Možda najvažnija izmena je elektronsko podnošenje zahteva za privremeni boravak i zahteva za radnu dozvolu, o kojima bi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS) odlučivalo u roku od 15 dana. Jedinstveni elektronski postupak podrazumeva da MUP RS, po zahtevu, izdaje jedinstvenu dozvolu za privremeni boravak i rad (do 3 godine, sa mogućnošću produžavanja na isti taj period). Novost je što će uz zaposlene, i poslodavac moći da podnese zahtev za dobijanje jedinstvene radne dozvole. Izmena zakona je predviđena kako bi se dva postupka: - postupak za odobrenje privremenog boravka i - postupak za izdavanje radne dozvole zapravo spojila u jedan postupak koji bi se vodio u celosti pred MUP-om RS.  
Napomena: u važećoj verziji zakona je postojala mogućnost da se postupak vodi na ovaj način, no, to nije zaživelo u praksi, tako da je cilj izmena da se omogući da ovo rešenje zaista zaživi u praksi i istinski se primenjuje.

Privremeni boravak

Preciziran je period kada stranac podnosi zahtev za odobrenje privremenog boravka u odnosu na period koji je duži od 90 dana od dana ulaska. Član se dopunjuje periodom boravka koji je određen međunarodnim ugovorom, kao i periodom roka važenja vize za duži boravak, u kom stranac može podneti blagovremeni zahtev za odobrenje privremenog boravka. Vlada Srbije može doneti akt kojim će se odrediti dodatne kategorije stranaca kojima će se odobriti privremeni boravak. Izmenama je predviđena i mogućnost odobravanja privremenog boravka po svim osnovima na period do 3 godine, uz mogućnost produžavanja na isti period (umesto dosadašnje 1 godine, uz mogućnost produžavanja na isti period). Izmena se, takođe, ogleda u tome da se strancima sa odobrenim stalnim nastanjenjem u Srbiji daje mogućnost slobodnog zapošljavanja, ukidanjem obaveze u pogledu pribavljanja lične radne dozvole. Izmenom se predviđa i olakšana procedura za određene kategorije stranaca koji podnose zahtev za odobrenje privremenog boravka u Srbiji, i to da dokaz o sredstvima za izdržavanje i dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka u Srbiji ne podnosi stranac koji podnosi zahtev po osnovu zapošljavanja.

Pravo na rad nezavisno od jedinstvene dozvole

Izmenama bi se otklonila nedoumica da li pojedina kategorija stranaca može da obavlja rad i bez jedinstvene radne dozvole. Izričito je predviđeno da stranac može da obavlja rad u Srbiji ako mu je odobren privremeni boravak po osnovu vlasništva nad nepokretnosti u Srbiji, te stranac kome je odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice sa državljaninom/državljankom Srbije. Isto pravo bi imali i stranci koji dobiju odobren privremeni boravak po osnovu studiranja, naučno-istraživačkog rada, volontiranja itd.

Stalno nastanjenje

Izmenama i dopunama predloženo je da se stalno nastanjenje može odobriti strancu po isteku 3 godine neprekidnog boravka na teritoriji Srbije (umesto dosadašnjih 5 godina). Uvodi se i poseban osnov za odobrenje stalnog nastanjenja: srpsko poreklo stranca, na osnovu kojeg se strancu može odobriti stalno nastanjenje, nezavisno od uslova bilo kakvog boravka na teritoriji Srbije. 

Primer: ako se strancu odobri privremeni boravak u Srbiji zbog obavljanja naučno-istraživačkog rada, ona/on će po tom osnovu istovremeno dobiti i pravo na boravak i pravo na rad u Srbiji, odnosno, neće morati da pribavlja dodatnu posebnu dozvolu za rad.

D viza

Strancima kojima je za ulazak i rad u Srbiji potrebna viza D, ta viza će biti dovoljna kao osnov boravka i rada u periodu trajanja vize (180 dana), bez vođenja dvostruke procedure (kako je to do sada postojalo). Ako se izmene usvoje, stranac će samim pribavljanjem vize D, odmah po dolasku u Srbiju moći zakonito da radi u Srbiji. Stvarno, viza za duži boravak (viza D), izdata po osnovu zaposlenja, istovremeno bi predstavljala i boravišnu, i radnu dozvolu, u periodu važenja vize.

Biometrijski dokument

Novost je što će se odobreni privremeni boravak i jedinstvena dozvola izdavati u vidu biometrijskog dokumenta, čime se zamenjuje nalepnica (“stiker”) privremenog boravka koja se utiskuje u pasoš stranca.

Novčane kazne prema strancima

Predloženim izmenama bi se pooštrile novčane kazne ako stranci borave u Srbiji suprotno zakonskim pravilima.