Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana za isplate od 1. februara 2023. do 31. januara 2024. godine („Službeni glasnik RS“, broj 6 od 27.1.2023. godine):

PREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA

R.br. OPIS
Neoporezivi iznosi u dinarima
Iznosi u primeni do 31.1.2023. Iznosi u primeni od 1.2.2023.
I Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. ZPDG    
1. Pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9) 76.281 87.799
2. Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12) 33.143 38.458
3.  Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13) 10.898 12.544
4. Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29) 5.851 6.735
5. Novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30) 14.480 16.666
6. Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31) 111.380 128.198
II Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. ZPDG    
1. Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1) 4.359 5.017
2. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2) 2.617 3.012
3. Naknada prevoza na službenom putovanju sopstvenim automobilom - tačka 5) 7.630 8.782
4. Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7) 43.591 50.173
5. Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8) 10.898 12.544
6. Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9) 21.794 25.085
7. Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a) 76.281 87.799
III Neoporezivi iznos iz člana 21a stav 2. ZPDG i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje    
1. Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 6.541 7.529
IV Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 4. tačka 1) ZPDG    
1. Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću 111.380 128.198
V Neoporezivi iznos iz člana 85. stav 1. tačka 11) ZPDG    
1. Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca 14.480 16.666