Chuyên đề quyết toán thuế là chuỗi hội thảo tương tác do RSM Việt Nam tổ chức nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về thuế và kiểm toán. Những phân tích chuyên sâu cũng như các cuộc thảo luận tương tác trong chuỗi sự kiện hứa hẹn sẽ giúp người tham gia hiểu rõ hơn về các hoạt động thuế và kiểm toán trong việc trình bày báo cáo cuối năm.

Các dịch vụ liên quan

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các chuyên gia đa ngành trong kế toán và tư vấn thuế được đào tạo chuyên nghiệp, tất cả đều có chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế trong các lĩnh vực liên quan.

Từng bước quản lý rủi ro ngay hôm nay để đảm bảo doanh nghiệp được bảo vệ và hoạt động an toàn trong tương lai.

One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.