Trong bản tin này, chúng tôi cập nhật một số văn bản hướng dẫn gần đây trong tháng 10/2023 của Cơ quan chức năng về:

  • Nghị quyết 182/NQ-CP của Chính phủ về dự án giảm thuế GTGT và Công văn 11692/BTC-CST ngày 26/10/2023
  • Công văn 11829/CTDON-TTHT ngày 09/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về xử lý HĐĐT đã lập có sai sót
  • Công văn 74367/CTHN-TTHT ngày 18/10/2023 của Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu
  • Công văn 76785/CTHN-TTHT ngày 27/10/2023 của Cục thuế Hà Nội chính sách thuế đối với tài sản điều chuyển khi tách công ty
  • Công văn 14695/CTHDU-TTHT ngày 17/10/2023 của Cục thuế tỉnh Hải Dương hướng dẫn hóa đơn hàng bán bị trả lại
  • Công văn số 14936/CTHDU-TTHT ngày 25/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về ưu đãi thuế TNDN
  • Công văn 15117/CTHDU-TTHT ngày 31/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc chính sách thuế
  • Công văn 4666/TCT-CS ngày 23/10/2023 của Tổng Cục Thuế về xác định tỷ giá nộp thuế nhà thầu

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.