Ngày 29/07/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế giá trị gia tăng (GTGT) của  Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

TẢI BẢN TIẾNG ANH

TẢI BẢN TIẾNG VIỆT