Nguyễn Thị Liên Hương
Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Tư vấn doanh nghiệp

Hương có hơn 20 năm kinh nghiệm trong tư vấn thuế, kế toán, thẩm định và các dịch vụ tư vấn khác. Hương đã lãnh đạo các đội ngũ tư vấn cho khách hàng tại Việt Nam cũng như hợp tác với các đối tác nước ngoài trong mạng lưới như RSM USA, RSM Nhật Bản, RSM Singapore, RSM Hongkong, vv cho các dự án xuyên biên giới.

Hương cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế khác nhau và các dịch vụ khác cho khách hàng trong các ngành khác nhau, chẳng hạn như Sản xuất, Phân phối / Bán lẻ, Sản xuất và Dịch vụ phần mềm.