RSM Finland
Languages

Languages

Hallituksen esitys tulolähdejaon poistamisesta vuoden 2020 alusta

Hallitus antoi 29.11.2018 esityksen eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Esityksessä esitetään tulolähdejaon luopumista siten, että jatkossa yhteisön kaikki toiminta ja tulot kuuluisivat pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Esityksen mukaan uusia säännöksiä sovellettaisiin vuoden 2020 alusta.

Tulolähdejaon nykytila

Nykyisin yhteisöjen verotuksessa tulo jaetaan kolmeen eri tulolähteeseen: elinkeinotoiminnan (EVL), maatalouden (MVL) ja muun toiminnan (TVL) tulolähteeseen. Tulolähteitä verotetaan erikseen oman verolakinsa säännösten mukaisesti. Kussakin tulolähteessä verotettava tulo lasketaan erikseen sekä mahdollinen tappio vahvistetaan tulolähteittäin. Toisen tulolähteen tappiota ei ole mahdollista vähentää toisen tulolähteen voitosta. Näin ollen verovelvollisen yhteisön kannalta ongelmallinen tilanne syntyy, mikäli yhteisöllä on sekä EVL- että TVL-tulolähteen toimintaa ja toinen tulolähde on tappiollinen. Yhteisö maksaa toisen tulolähteen voitosta yhteisöverokannan mukaisen veron eikä sillä ole mahdollisuutta vähentää toisen tulolähteen tappiota tuloksestaan ennen verojen maksu. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa yhteisö maksaa veroja vaikka kokonaisuutena yhteisön toiminta on ollut tappiollista.

Esityksen tavoitteet

Hallituksen esityksen tavoitteena on yhteisöverotus, jossa yhteisön kaikki toiminta ja tulot kuuluisivat pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Yhteisön varat olisivat elinkeinotulolähteeseen kuuluvaa omaisuutta. Elinkeinoverolaki sovellettaisiin kaikkeen yhteisön toimintaan pois lukien maatalouden toiminta. Poikkeuksena edellä mainitusta olisivat esimerkiksi asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, joiden verotuksessa sovellettaisiin elinkeinoverolakia vain siltä osin kuin ne harjoittavat elinkeinotoimintaa. Elinkeinoverolakia ei ole tarkoitus soveltaa myöskään sellaisten yhteisöjen kaikkeen toimintaan, joiden toiminnan varsinainen tarkoitus on muu kuin elinkeinotoiminnan harjoittaminen. Tällaisia yhteisöjä ovat mm. yleishyödylliset yhteisöt.

Esityksen muut vaikutukset

TVL tulolähteen poistuessa yhteisöjen verotuksessa tähän tulolähteeseen vahvistetut tappiot saataisiin vähentää elinkeinotoiminnan tulosta tappioiden jäljellä olevan vähentämisajan kuluessa. Samoin TVL tulolähteeseen vahvistetut luovutustappiot olisivat käytettävissä samoin edellytyksin ja samassa laajuudessa kuin ne olisivat olleet käytettävissä TVL tulolähteessä.

TVL-tulolähteen poistuessa elinkeinotoiminnan tulolähteen omaisuuslajeihin joita ovat käyttö-, vaihto-, rahoitus-, sekä sijoitusomaisuus lisättäisiin uusi omaisuuslaji nimeltään Muu omaisuus. Muuhun omaisuuteen kuuluisi lähtökohtaisesti sellaiset hyödykkeet joita ei käytetä yhteisön tulonhankkimistoiminnassa. Tällaista omaisuutta olisi mm. osakkaan yksityiskäytössä ilman käypää vastiketta tai luontoisetua olevat hyödykkeet, luonnollisen henkilön osakesijoituksia passiivisesti hallinnoivan holdingyhtiön osakkeet, osakaslainat sekä sijoitustarkoituksessa omistetut kiinteistöt.

Muuhun omaisuuteen kuuluvan omaisuuden luovutustappiot sekä muun omaisuuden perusteella syntyvät juoksevat tulot ja menot olisivat elinkeinotulolähteen tuloja ja menoja ja ne otettaisiin huomioon elinkeinotoiminnan tulolähteen verotettavaa tuloa laskettaessa. Poikkeuksena edellä mainitusta olisivat kuitenkin muuhun omaisuuteen kuuluvat muut osakkeet kuin kiinteistöosakkeet ja henkilöyhtiöiden osuudet, joiden luovutuksesta syntyneet tappiot olisivat vähennyskelpoisia vain muun omaisuuden luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna, mikä vastaa niiden vähennyskelpoisuutta nykytilanteessa.

Konserniavustuslaki koskisi jatkossa kaikki osakeyhtiöitä ja osuuskuntia joihin sovelletaan elinkeinoverolakia, joten konserniavustuksen käyttömahdollisuus laajenisi merkittävästi nykytilanteesta. Konserniavustus mahdollistuisi mm. samaan konserniin kuuluvien kiinteistöyhtiöiden ja liiketoimintayhtiöiden välillä. Konserniavustus ei edelleenkään olisi mahdollinen sellaisilla yhtiöillä joiden toimintaan sovellettaisiin jatkossakin tuloverolakia. 

Authors

Risto Kiviranta
Toimitusjohtaja RSM Finland Oy, osakas

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä