Korkomenojen vähennysoikeuteen muutoksia vuoden 2019 alusta

Vuoden 2019 alusta astui voimaan muutoksia koskien elinkeinoverolaissa säädeltyä korkomenojen vähennysoikeutta. Muutosten julkilausuttuna tavoitteena on nykyistä laajemmin ehkäistä suurista korkomenojen vähennyksistä johtuvaa veropohjan rapautumista. Korkomenojen rajoitus koskee jatkossa myös henkilökohtaiseen tulolähteeseen ja maatalouden tulolähteeseen kuuluvien korkomenojen vähentämistä. Rajoitus koskee näin ollen vuodesta 2019 alkaen myös esimerkiksi kiinteistötoimialaa.

Lähtökohtaisesti yhtiö voi verotuksessaan vähentää korkotuloja vastaavan määrän korkomenoja ilman rajoituksia. Lisäksi korkotuloja suuremmat korkomenot (eli ns. nettokorkomenot) ovat vähennyskelpoisia, jos ne ovat verovuonna enintään 500 000 euroa. Näitä nettokorkomenoja saa vähentää 25 %:a verotuksellisesta EBITD:sta, kun yhtiön nettokorkomenot ylittävät 500 000 euron rajan verovuodessa.

Vuodesta 2019 alkaen sovelletaan lisäksi uutta säännöstä, jolla rajoitetaan myös ulkopuolisille, esimerkiksi pankeille, maksettujen korkojen vähentämistä verotuksessa. Ulkopuolisille tahoille maksettujen nettokorkomenojen vähennyskelpoinen määrä on vähintään 3 miljoonaa euroa. Mahdolliset vähentämättä jääneet nettokorkomenot voidaan edelleen vähentää seuraavina vuosina ilman aikarajoitusta, ikään kuin hyllypoistojen tapaan. Korkovähennysrajoituksia ei sovelleta sellaisiin itsenäisiin verovelvollisiin, joista millään taholla ei ole yli 25 % vaikutus- tai määräysvaltaa. Rajoitusta ei sovelleta myöskään rahoitusalan yrityksiin.

Korkovähennysoikeuden rajoituksia ei sovelleta, mikäli yhtiö esittää selvityksen siitä, että sen oman pääoman suhde on suurempi tai yhtä suuri kuin konsernitaseen vastaava suhdeluku. Tämä ns. tasehuojennus pysyy vuoden 2019 alussa voimaan astuneen muutoksen jälkeenkin pääpiirteittäin samana, mutta korkovähennysrajoituksen tiukennus tuo joitakin merkittäviä muutoksia tasevertailun tekemiseen.  Korkovähennysoikeuden rajoitusten muutokset edellyttävät, että kyseinen tasevertailu tulisi tehdä samojen tilinpäätösstandardien mukaisesti niin verovelvolliselle kuin konserniyhtiölle.  Tämä edellytys voi vaikeuttaa tasevertailun soveltamista, mikäli esimerkiksi konsernitase muodostetaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.

Vähennyskelpoisten ja vähennyskelvottomien korkomenojen laskenta perustuu verovelvollisen oikaistuun elinkeinotoiminnan tulokseen silloin, kun nettokorkomenojen määrä ylittää 500 000 euroa. Lyhykäisyydessään vuoden 2019 alusta laskettava oikaistu korkolaskennassa käytettävä verotuksen tulos lasketaan kaavalla

Tulos ennen veroja
+ korkomenot
+ verotuksessa vähennetyt poistot
+ saatu konserniavustus
./. annettu konserniavustus
= Oikaistu verotuksellinen EBITD

 

Sääntelyä sovelletaan ensimmäisen kerran heti verovuoden 2019 verotuksessa. Joten olethan rohkeasti yhteydessä, mikäli teillä on kysyttävää korkovähennysrajoituksien soveltamisesta tai esimerkiksi oikaistun verotuksellisen tuloksen laskennasta.

 

Lisätietoja asiasta antaa Veropalveluiden vetäjä Risto Kiviranta. 

Authors

Risto Kiviranta
Toimitusjohtaja RSM Finland Oy, osakas

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä