Arvonlisäveron erityisjärjestelmä (Mini) One Stop Shop

Viimeisimmän vuoden aikana erilaisten sähköisten palveluiden kysyntä on kasvanut merkittävästi, kun työt, opiskelu ja harrastukset ovat monilla siirtyneet etäyhteyksien ja onlinepalveluiden varaan. Lisääntyneen kysynnän seurauksena markkinoille on tullut uusia palveluita ja palveluntuottajia. Tilanne on mielenkiintoinen arvonlisäverotuksen näkökulmasta, sillä arvonlisäverolaissa määriteltyjen tele-, lähetys- ja sähköisten palveluiden arvonlisäverotus poikkeaa normaalista. Viimeisen vuoden aikana myös verkkokauppojen myynti on kasvanut merkittävästi, kun kuluttajat ovat siirtyneet tekemään ostoksensa kotisohvalta käsin. Heinäkuun 2021 alusta alkaen kuluttajille jäsenvaltioihin myytyjen tavaroiden etämyynti ja palveluiden etämyynnin arvonlisäverotus muuttuu. Muutos johtaa siihen, että myynteihin sovelletaan yhä useammin ostajan sijoittautumisvaltion arvonlisäverolakia ja siten myyjälle voi syntyä rekisteröitymisvelvollisuus ostajan sijoittautumisvaltioon. Arvonlisäveron erityisjärjestelmää käyttämällä rekisteröintivelvollisuus voidaan välttää.  

Tele-, lähetys- ja sähköisten palveluiden arvonlisäverotus

Pääsäännön mukaan myytäessä palveluita kuluttajille myyntimaa määräytyy myyjän kotipaikan tai kiinteän toimipaikan perusteella. Siten suomalaisen yrityksen myydessä palveluita ulkomailla sijaitsevalle kuluttajalle, laskulle merkitään Suomen arvonlisävero. Pääsääntöön on olemassa useita poikkeuksia, joista yksi koskee tele-, lähetys- ja sähköisten palveluiden myyntiä.

Tele-, lähetys- ja sähköisten palveluiden myynti kuluttajille verotetaan siinä maassa, johon kuluttaja on sijoittautunut. Myytäessä näitä palveluita muihin EU-maihin, voi palveluiden myyjälle syntyä rekisteröintivelvollisuus arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kyseisessä maassa. Vähäisen toiminnan harjoittajat on rajattu rekisteröitymisvelvollisuuden ulkopuolelle: mikäli kyseessä olevia palveluita myydään EU:n alueelle alle 10 000 eurolla, voi suomalainen myyjä merkitä laskulle Suomen arvonlisäveron. Jotta Suomen arvonlisäveroa voidaan käyttää, suomalaisella yrityksellä ei saa olla kiinteää toimipaikkaa toisessa EU-valtiossa.  Mikäli 10 000 euron raja ylittyy, tulee myyjän rekisteröityä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuluttajan sijoittautumisvaltiossa. Tämän hallinnollisen taakan välttämiseksi EU:ssa on käytössä arvonlisäveron erityisjärjestelmä (Mini One Stop Shop), jota käytettäessä myynnin arvonlisäveron voi ilmoittaa yhtä kanavaa pitkin rekisteröitymisen sijaan.

Mini One Stop Shop- järjestelmän käyttö

Erityisjärjestelmän käyttö on vapaaehtoista. Mikäli järjestelmä halutaan ottaa käyttöön, myyjän tulee rekisteröityä järjestelmän käyttäjäksi. Erityisjärjestelmää sovellettaessa laskulla tulee näkyä ostajan sijoittautumisvaltion arvonlisävero. Suomalaisten yritysten raportointi ja verojen maksu tapahtuvat OmaVerossa kaikkien EU-maiden osalta ja viranomainen jakaa maksut kulutusjäsenvaltioille. Arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan erityisjärjestelmässä neljännesvuosittain. Ilmoitukset on suositeltavaa tehdä ajoissa, sillä ilmoituksen laiminlyönnistä aiheutuvat mahdolliset myöhästymismaksut ja viivästymisseuraamukset määrätään kulutusvaltion lainsäädännön mukaan ja ne maksetaan suoraan kulutusvaltiolle.

1.7.2021 alkaen erityisjärjestelmä laajenee

1.7.2021 alkaen Mini One Stop Shop- järjestelmä laajenee ja sen nimi vaihtuu One Stop Shop- järjestelmäksi. Samalla erityisjärjestelmä jaetaan kolmeksi erilliseksi järjestelmäksi. Hallituksen esityksen (HE18/2021) mukaan uusi järjestelmä tulisi kattamaan edellä mainittujen tele-, lähetys- ja sähköisten palveluiden lisäksi myös muita EU:n alueella kuluttajille myytyjä palveluita, EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin (kaukomyynnin), ja EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden etämyynnin, kun tavaralähetyksen arvo on enintään 150 euroa. Erityisjärjestelmää sovellettaessa tavaroiden etämyynti voi tapahtua myös sähköisen markkinapaikan kautta.

Mikäli myyjä ei halua käyttää arvonlisäveron erityisjärjestelmää, tulee hänen rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi ostajan sijoittautumisvaltiossa ja ilmoittaa sekä tilittää kohdemaan arvonlisävero, mikäli myyjällä on tele-, lähetys- ja sähköisiä palveluiden myyntiä ja tavaroiden etämyyntejä muihin jäsenvaltioihin yhteensä yli 10 000 eurolla kalenterivuoden aikana. Mikäli 10 000 euron raja ei ylity, myyjä saa käyttää etämyynneissä kuljetuksen alkamisvaltion arvonlisäveroa ja tele-, lähetys- ja sähköisten palveluiden osalta myyjän sijoittautumisvaltion arvonlisäveroa.

Palveluiden myynti osittain erityisjärjestelmän piiriin

1.7.2021 alkaen kulutusjäsenvaltioon sijoittumaton myyjä voi halutessaan käyttää arvonlisäveron erityisjärjestelmää arvonlisäveron ilmoittamiseen ja maksamiseen, kun myydään sellaisia palveluita, joissa myyntimaa on muu kuin myyjän sijoittautumisvaltio. Siten myyjän ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kohdevaltiossa, vaikka maakohtaiset rekisteröitymisvelvollisuuden edellytykset täyttyisivätkin.  

Etämyyjille rekisteröintivelvollisuus aiempaa helpommin

Tavaroiden etämyyntiä kuluttajille harjoittavan yrityksen on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi siinä jäsenvaltiossa, johon tavarat myydään ja tilitettävä myynnistä kyseisen maan arvonlisävero. Myynnissä saadaan kuitenkin käyttää Suomen arvonlisäveroa, mikäli kohdemaan asettama kaukomyynnin kynnysarvo ei ylity. Esimerkiksi Suomessa tämä raja-arvo on 35 000 euroa, mutta monissa jäsenvaltioissa raja on 100 000 euroa. Siten rekisteröitymisvelvoite syntyy 1.7. alkaen huomattavasti helpommin kuin nykyisen lainsäädännön puitteissa. Käytettäessä erityisjärjestelmää rekisteröintivelvoitteita ei ole, mutta etämyyntiä harjoittavien yrityksien on syytä tiedostaa tämä merkittävä muutos arvonlisäverotuksessa.

Esitetyt muutokset yhtenäistävät kuluttajamyynnin arvonlisäverotusta EU:n alueella. Muutoksen seurauksena kuluttajamyynti siirtyy siten valtaosiltaan kuluttajan sijoittautumisvaltion arvonlisäverotuksen piiriin ja rekisteröitymisvelvoite myyntimaassa syntyy aiempaa helpommin. One Stop Shop- järjestelmää käyttämällä yrityksen ei tarvitse rekisteröityä myyntimaassa arvonlisäverovelvolliseksi, ja järjestelmä helpottaa arvonlisäveron ilmoittamista ja maksamista. Uskon, että järjestelmän käytöstä tullaan löytämään hyötyjä yrityksissä, kunhan se on ensin otettu osaksi taloushallinnon prosesseja

Authors

Annukka Paasi
Tax Manager, KTM, KLT

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä