RSM Finland
Languages

Languages

Tulolähdejako poistui vuoden 2020 alussa

Eräiden yhteisön tulolähdejako poistui tämän vuoden alussa. Muutoksesta hyötyvät ne yhteisöt, joiden tuotot ja kulut on verotuksessa jaettu henkilökohtaiseen (TVL) ja elinkeinotoiminnan (EVL) tulolähteisiin. Jatkossa aiemmin TVL-tulolähteeseen kuulunut liiketoiminta kuuluu EVL-tulolähteeseen ja siten kaikki tuotot ja kulut ovat samassa tulolähteessä. Tulolähdejaon poistumisen myötä tappioiden vähentäminen helpottuu. Ainoastaan luovutustappioiden vähennysoikeutta on tietyiltä osin rajoitettu. Konserniavustuksen käyttömahdollisuus laajenee koskemaan kiinteistöyhtiöitä, kun niitä aletaan verottaa elinkeinotuloverolain mukaan.  

Ketä tulolähdejaon poistuminen koskee?

Tulolähdejaon poistuminen koskee ainoastaan TVL 3§:ssä määriteltyjä yhteisöjä, kuten esimerkiksi osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Tulolähdejako säilyy siten esimerkiksi yleishyödyllisillä yhteisöillä, julkisyhteisöillä sekä asunto-osakeyhtiöillä ja keskinäisillä kiinteistöosakeyhtiöillä. Näillä yhteisöillä voi edelleenkin olla kolme tulolähdettä. Tulolähdejaon poistuminen ei koske myöskään muita yritysmuotoja, kuten avoimia yhtiöitä tai yksityisiä elinkeinonharjoittajia. MVL-tulolähdettä ei poistettu, joten tulolähde säilyy kaikilla yhteisöillä, joilla on kyseiseen tulolähteeseen kuuluvia tuloja.

Tulonlähdejako ennen vuotta 2020

Vuoteen 2020 saakka yhteisön tulo jaettiin verotuksessa kolmeen eri tulolähteeseen: elinkeinotoiminnan, henkilökohtaiseen ja maatalouden tulolähteeseen. Yrityksen verotuksessa ei välttämättä esiintynyt näitä kaikkia tulolähteitä, vaan tuotot ja kulut jaettiin ainoastaan niiden tulolähteiden kesken, joihin kuuluvaa liiketoimintaa yrityksellä oli. Elinkeinotoiminnan harjoittaminen kuuluu tyypillisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Henkilökohtaiseen tulolähteeseen taas katsottiin kuuluvaksi esimerkiksi vuokratulot osakehuoneistoista tai passiiviset arvopaperiomistukset. Myös holdingyhtiöiden toiminta saatettiin katsoa kuuluvaksi TVL-tulolähteeseen.

Käytännössä tulolähdejako ilmeni niin, että saman yrityksen eri tulolähteissä syntyneitä voittoja ja tappioita ei voinut netottaa keskenään. Jos liiketoiminta oli tappiollista ja vuokraustoiminta voitollista, vahvistettiin verotuksessa elinkeinotoiminnan tulolähteen tappio ja henkilökohtaisen tulolähteen voitto. Elinkeinotoiminnan tappion pääsi hyödyntämään tulevina vuosina syntyvistä elinkeinotoiminnan voitoista. Jatkossa tätä jaottelua ei enää tehdä, vaan eri liiketoimintojen tuotot ja kulut ovat elinkeinotoiminnan tulolähteessä.

Muun omaisuuden omaisuuslaji

Tulolähdejaon poistamisen yhteydessä elinkeinotoiminnan tulolähteeseen lisättiin uusi omaisuuslaji, muun omaisuuden omaisuuslaji. Tähän omaisuuslajiin siirtyi yhteisön aiemmin henkilökohtaisessa tulolähteessä ollut omaisuus. Muun omaisuuden tuottoja ja kuluja ei erotella verotuksessa muista elinkeinotoiminnan tulolähteen tuotoista ja kuluista. Jos kulut eivät liity yhtiön tulonhankkimistoimintaan, ne eivät kuitenkaan ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Muun omaisuuden luovutustappioiden vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu. Osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia ainoastaan muun omaisuuden luovutuksesta syntyneistä veronalaisista voitoista verovuotena ja viitenä seuraavana verovuotena. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske sellaisen osakeyhtiön osakkeita, jonka toiminta koostuu pääasiallisesti kiinteistöjen omistamisesta ja hallinnasta. Tällaisia yhtiöitä ovat mm. kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt.

TVL-tulolähteen tappiot

Mahdolliset vanhat TVL-tappiot voidaan hyödyntää jatkossakin elinkeinotoiminnan tulolähteessä samalla tavalla kuin ne olisi voitu vähentää TVL-tulolähteessä. Tappiot voidaan siten edelleen hyödyntää niiden syntymisvuotta seuraavina 10 verovuotena. 

Authors

Annukka Paasi
Tax Manager, KTM, KLT

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä