RSM Finland
Languages

Languages

Vuosilomalaki muuttuu huhtikuusta alkaen

Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2019 lukien siten, että työntekijälle turvataan oikeus vähintään neljän viikon palkalliseen vapaaseen siitä huolimatta, että hän on lomanmääräytymisvuoden aikana ollut poissa työstä työkyvyttömyyden tai lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi. Lainmuutos johtuu Euroopan unionin lainsäädännöstä, jossa on säädetty neljän viikon palkallisesta vuosilomasta. Euroopan unionin tuomioistuin on tulkinnut säännöksiä siten, että työntekijältä ei voida evätä unionin oikeuteen perustuvaa palkallista vuosilomaa työkyvyttömyys- tai kuntoutuspoissaolojen vuoksi.

Lakiuudistus liittyy pidempiin sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuviin poissaoloihin. Uuden lain mukaan pitkästä poissaolojaksosta huolimatta työntekijälle tulee antaa vuodessa 24 vapaapäivää. Lomaa tulee siis antaa, vaikkei sitä olisikaan kertynyt neljää viikkoa poissaoloista johtuen.

Loma lasketaan portaittain siten, että ensin huomioidaan vuosilomalain perusteella ansaitut lomapäivät. Sen jälkeen otetaan huomioon laissa olevan 75 päivän säännön mukaan ansaitut vapaat. Ellei 24 vapaapäivän edellytys edelleenkään täyty, annetaan ns. lisävapaata 24 päivään asti.

Lisävapaapäivät annetaan samalla tavoin kuin vuosilomapäivät, ja niiltä maksettavan korvauksen maksamiseen sovelletaan vuosilomapalkan ja lomakorvauksen maksamisen ajankohtaa koskevia säännöksiä. Työntekijällä on oikeus saada lisävapaapäiviltä säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus. Lisävapaapäivät eivät ole työssäolon veroista aikaa, eikä niiden ajalta siten ansaita vuosilomaa. Lisävapaapäivät ja niiltä maksettava korvaus on kirjattava erikseen vuosilomakirjanpitoon.

Oikeutta lisävapaapäiviin ei ole enää sen jälkeen, kun poissaolo on yhdenjaksoisesti jatkunut yli 12 kuukautta. Poissaolon yhdenjaksoisuuden katkaisevat poissaolojaksojen väliin sijoittuvat työssäolopäivät tai -tunnit, jotka oikeuttavat täyteen lomanmääräytymiskuukauteen. Tällaisen työskentelyjakson jälkeen 12 kuukauden laskeminen alkaa uudelleen sen jälkeen alkavan sairaus- tai kuntoutuspoissaolon johdosta.

Vuosilomalaki tulee voimaan 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden alusta. Lakia sovelletaan 1.4.2019 alkavalta ja sen jälkeisiltä lomanmääräytymisvuosilta määrättäviin lomiin.

Authors

Sara Matikainen
Taloushallintopalvelut

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä