RSM Finland
Languages

Languages

Liiketoimintojen yhdistäminen

Liiketoimintojen yhdistämistä käsittelevä IFRS -standardi sisältää lukuisia haastavia konsernilaskentaan, käypään arvoon arvostamiseen ja liitetietoinformaatioon liittyviä säännöksiä ja vaatimuksia.  Ratkaistavia kysymyksiä ovat muun muassa; Mitkä yritysjärjestelyt kuuluvat IFRS 3:n piiriin? Miten laaditaan hankintamenolaskelma ja miten täytetään yritysjärjestelyjä koskevat liitetietovaatimukset?

Konsernilaskennan kannalta IFRS 3 ei poikkea siitä perusideasta, että konsernitilinpäätöksessä hankintamenolaskelman huomioiminen muuttaa osakkeina näkyvät varat hankitun liiketoiminnan varoina ja velkoina ilmeneväksi omistukseksi.  IFRS 3 liittyy liiketoiminnan muodostavan varallisuuserän hankintaan, joten sen piiriin kuuluvat myös ehdot täyttävät liiketoimintakaupat.

Standardin IFRS 3 mukaan hankintamenolaskelmaa laadittaessa täytyy kaikki hankitut yksilöitävissä olevat varat ja vastattaviksi otetut velat arvostaa niiden hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Käyvät arvot muodostavat hankkijaosapuolen hankintamenon.  Käypiä arvoja ei pääsääntöisesti päivitetä hankinta-ajankohdan jälkeen. Varojen ja velkojen arvostaminen ja kirjaaminen hankinta-ajankohdan jälkeen noudattaa kunkin varoihin ja velkoihin kuuluvan erän nimenomaisia säännöksiä, kuten esim. poistojen kirjaamista.

Erityisesti sellaisten yksilöitävissä olevien aineettomien hyödykkeiden käypään arvoon arvostaminen, joita ei ole varoina hankinnan kohteen kirjanpidossa, asettaa haasteita.  Tällaisia omaisuuseriä ovat tyypillisesti asiakassuhteet, tavaramerkit, kilpailukieltosopimukset tai kehitetty teknologia.  Käytössä olevat arvostusmenetelmät ovat samat kuin mitä muutenkin arvostuslaskelmissa vakiintuneesti käytetään.  Kaikkia varallisuuseriä ei kuitenkaan saa kirjata erillään liikearvosta. Osaava henkilöstö ja operatiiviset synergiat ovat osa liikearvoa. Operatiiviset synergiat otetaan huomioon vain siten, kun ne olisivat olleet kaikkien ”markkinatoimijoiden” saavutettavissa. 

IFRS 3 korostaa sitä, että kauppaneuvotteluissa on analyyttisesti mietittävä, mitä omaisuus- ja velkaeriä ollaan hankkimassa ja mikä hinta niistä ollaan valmiita maksamaan.   IFRS 3:n säännösten tunteminen mahdollistaa liiketoiminnan yhdistämisen tulosvaikutusten ennakoimisen.  Esimerkiksi liiketoimi, jolla maksetaan hankinnan kohteen aiemmille omistajille palkkaa tulevista työsuorituksista, kirjautuu suoriteperiaatteella kuluihin sen sijaan, että se ehdollisena kauppahintana sisällytettäisiin hankintalaskelmaan.

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä