RSM Finland
Languages

Languages

Rahoitusinstrumentit

Rahoitusinstrumenttien tilinpäätöskäytännössä on viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia kirjanpitolautakunnan lausuntojen 1912/2014 ja 1963/2016 vaikutuksesta. Rahoitusinstrumenttien käypään arvoon kirjaamisen ja suojauslaskennan käsittely on sidottu IFRS-säännöksiin myös sellaisella kirjanpitovelvollisella, joka ei laadi IFRS -tilinpäätöstä. Tämä aiheuttaa tarpeen olla selvillä IFRS:n rahoitusinstrumenttisäännöksistä, niiden muutoksista ja jopa niiden valmisteilla olevista muutoksista.

Rahoitusinstrumenttien tilinpäätöskäytäntö on haastava osa-alue, johon liittyy mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä ovat rahoitusinstrumentit? Mitä ovat johdannaiset?
 • Mihin taloudellisiin tekijöihin perustuu johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutos?
 • Minkä verran on syytä ymmärtää johdannaisinstrumenttien ominaisuuksia ja arvonmuutosten lainalaisuuksia?
 • Mitä on suojaustarkoitus? Mitä on suojauslaskenta ja kuinka sen noudattaminen muuttaa tilinpäätösperiaatteita?
 • Milloin kirjataan käyvän arvon muutos taseeseen, milloin tuloslaskelmaan ja milloin se jätetään liitetietoinformaatioksi?
 • Mitä vaikutuksia on sillä, käytetäänkö KPL 5:2 §:n hankintamenopohjaista periaatetta vai KPL 5:2a §:n käyvän arvon periaatetta? Mitä tarkoittaa se, että KPL 5:2a §:ää voi käyttää osittain?
 • Mitkä ovat liitetietovaatimukset ja liitetietotositteille asetetut vaatimukset eri vaihtoehdoissa?

Lausunnon 1963/2016 seurauksena useat yhtiöt kirjasivat vuoden 2016 tilinpäätökseen tulosvaikutteisesti johdannaissopimusten negatiivisia käypiä arvoja.  Lausuntoa arvosteltiin heti sen julkaisemisen jälkeen voimakkaasti  tulkinnanvaraisuudesta,  jännitteistä kirjanpitolain periaatteiden  kanssa ja ajoituksesta. Lausunto julkaistiin 13.12.2016 ja sitä oli sovellettava jo 31.12.2016 tilinpäätöksissä. 

Rahoitusinstrumentit ja johdannaiset

Suomen kirjanpitolainsäädännössä ei ole määritelmiä rahoitusinstrumentille, rahoitusvälineelle tai johdannaiselle. Erään määritelmän mukaan rahoitusinstrumentti on mikä tahansa omaisuuserä tai -ryhmä, jolla voidaan käydä kauppaa. IFRS:n mukaan rahoitusinstrumentti aiheuttaa yhdelle yhteisölle rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja toiselle yhteisölle rahoitusvelan tai oman pääoman ehtoisen instrumentin. Rahoitusvaroihin kuuluvat muun muassa käteisvarat ja saamiset. Rahoitusvelkoja ovat muun muassa sopimukseen perustuva velvollisuus luovuttaa kästeisvaroja tai muita rahoitusvaroja tai velvollisuus vaihtaa rahoitusvaroja tai -velkoja toisen yhteisön kanssa olosuhteissa, jotka mahdollisesti osoittautuvat yhteisölle epäedullisiksi.  Johdannaiset ovat  (IFRS:n määritelmän mukaan) rahoitusinstrumentteja tai muita IFRS: n rahoitusinstrumenttistandardin mukaisia sopimuksia, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

 • sen arvo muuttuu alla olevan arvon muuttuessa eli se johtaa arvonsa kohde-etuuden mukaan
 • se ei sopimusta tähtäessä vaadi lainkaan nettosijoitusta (esimerkiksi termiini- ja koronvaihtosopimukset) tai vaatii pienemmän nettosijoituksen kuin muun tyyppisissä sopimuksissa (esimerkiksi maksettava preemio optiosopimuksissa) ja
 • se toteutetaan tulevana ajankohtana

Johdannaisia ovat muun muassa termiinisopimukset, futuurit, koronvaihtosopimukset, optiot ja hyödykejohdannaiset sekä eksoottiset johdannaiset kuten optioiden ja futuurien sovellukset. Johdannaisia voi käyttää suojaamiseen, spekulointiin tai ns. arbitraasiin.

Harkittaessa johdannaissopimukseen ryhtymistä olisi tärkeä selvittää:

 • johdannaisen aiottu käyttötarkoitus, kuten esim. se, miltä riskiltä ja miltä osin halutaan suojautua,
 • käyttöön suunniteltavien johdannaisten arvonmuodostuksen periaatteet sekä
 • ennakoidut vaikutukset tilinpäätökseen, esimerkiksi selvittämällä vastaukset edellä lueteltuihin kysymyksiin. 

Ismo vastaa mielellään rahoitusinstrumenttien tilinpäätöskäsittelyyn liittyviin kysymyksiin muutoinkin, puh. 044 358 0017, [email protected].  

 

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä