RSM Finland
Languages

Languages

Mitä eroa on erityisellä tarkastuksella ja tilintarkastuksella?

Taannoin uutisoidun Brother Christmas ry:n erityisen tarkastuksen aikana olemme saaneet muutamia kysymyksiä siitä, mikä on tilintarkastuksen ja erityisen tarkastuksen ero. Lisäksi meitä on pyydetty kuvaamaan eroa erityisen tarkastuksen ja erityistarkastuksen välillä. Seuraavassa on kuvattu ensin tilintarkastusta ja tämän jälkeen erityistä tarkastusta ja erityistarkastusta.

Tilintarkastus

Tilintarkastus tai vuositilintarkastus, kuten usein puhutaan, on tilintarkastuslakiin perustuvaa tiukasti säänneltyä toimintaa. Tilintarkastuslain lisäksi sovellettavaksi tulevat kansainväliset tilintarkastusstandardit. Tilintarkastaja antaa kultakin tilikaudelta päivätyn ja allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen, jossa annetaan lausunto siitä:

1) antaako tilinpäätös noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikean ja riittävän kuvan yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta;

2) täyttääkö tilinpäätös lakisääteiset vaatimukset;

3) onko toimintakertomus laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti;

4) ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot yhdenmukaisia.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu lausunto on vakiomuotoinen, varauman sisältävä tai kielteinen. Jos tilintarkastaja ei voi antaa lausuntoa, tilintarkastajan on ilmoitettava tästä tilintarkastuskertomuksessa.

Tilintarkastajan on huomautettava tilintarkastuskertomuksessa mm. jos yhteisön tai säätiön vastuuvelvollinen on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhteisöä tai säätiötä kohtaan tai rikkonut yhteisöä tai säätiötä koskevaa lakia taikka yhteisön tai säätiön yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai sääntöjä.

Tilintarkastaja hankkii lausuntonsa perustaksi kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Kohtuullinen varmuus saavutetaan, kun tilintarkastaja on hankkinut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä alentaakseen tilintarkastusriskin hyväksyttävän alhaiselle tasolle. Tilintarkastusriski puolestaan on riski siitä, että tilintarkastaja esittää epäasianmukaisen lausunnon, kun tilinpäätös on olennaisesti virheellinen. Tilintarkastusriski tulee huomioitavaksi jo, kun työtä suunnitellaan.

Tilintarkastuksessa operoidaan paljon olennaisuuden käsitteellä. Virheellisyys on olennainen, jos virheellisyyden (myös tiedon pois jättäminen) yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Koska tilintarkastajan lausunto koskee tilinpäätöstä kokonaisuutena, ei tilintarkastaja ole velvollinen havaitsemaan virheellisyyksiä, jotka eivät ole koko tilinpäätöksen kannalta olennaisia.

Tilintarkastajan keskeinen valvonta- ja raportointitehtävä liittyy siis siihen, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus oikean ja riittävän kuvan. Tällä halutaan suojata kaikkia tilinpäätöstiedon hyväksikäyttäjiä kuten velkojia sekä osakkeenomistajia. Tilintarkastus ei kuitenkaan vähennä johdon ja hallintoelinten velvollisuuksia.

Erityinen tarkastus ja erityistarkastus

Erityisestä tarkastuksesta säädetään mm. osakeyhtiölain 7 luvussa vähemmistöosakkeenomistajan suojakeinona. Säännöksen mukaan osakkeenomistaja voi hakea yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolta erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. Edellytyksenä on, että ehdotusta on yhtiökokouksessa käsitelty ja ehdotusta on kannattanut vähintään yksi kymmenesosa jonkin osakelajin kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakelajin osakkeista. Päätöksen erityisestä tarkastuksesta antaa aluehallintovirasto, joka päätöksessä määrittää erityisellä tarkastuksella selvitettävät asiat.

Erityisestä tarkastuksesta säädetään osakeyhtiölain lisäksi asunto-osakeyhtiölaissa ja useissa muissa laeissa. Yhteisenä piirteenä erityisille tarkastuksille on tiedonsaantimahdollisuuksien turvaaminen tahoille, joilla on yhteisöön välitön intressi, mutta joilta puuttuu mahdollisuus vaikuttaa suoraan johdon toimintaan ja sen myötä taloudellista toimintaa harjoittavan yhteisön operatiiviseen päätöksentekoon.

Erityistarkastus terminä esiintyy maksukyvyttömyysmenettelyiden yhteydessä. Konkurssilain 9 luvun 4 §:n mukaan velkojat voivat päättää velallisen tilien ja toiminnan erityistarkastuksesta, jos velallisen kirjanpito tai muut seikat antavat siihen aihetta. Laissa yrityksen saneerauksesta ei puhuta erityistarkastuksesta, selvittäjän tehtävänä on lain 8 §:n mukaan mm. huolehtia tarpeellisessa laajuudessa velallisen ennen menettelyn alkamista harjoittaman toiminnan tarkastuksesta. Lain 41 §:n mukaan saneerausohjelmaan on sisällytettävä eritelty selvitys mm. velallisen toimintaan kohdistuneiden tarkastusten tuloksista, velallisen rikoksia, kirjanpitorikoksia tai muita yritystoimintaan liittyviä rangaistavia tekoja koskevista toimenpiteistä tai epäilyistä sekä takaisinsaantiperusteita koskevista toimenpiteistä, havainnoista tai epäilyistä. Konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksessa 16/2007 Selvittäjän asema ja tehtävät on todettu, että ”velallisen toiminnan erityistarkastuksen teettäminen asiantuntevalla tilintarkastajalla on usein suositeltavaa. Pienissäkin yrityksissä erityistarkastuksen teettäminen voi olla tarkoituksenmukaista, jos selvittäjä ei itse saa selvitettyä asioita tarpeellisessa laajuudessa.”

Kun tilintarkastajalta pyydetään erityisen tarkastuksen suorittamista yhtiön, yhdistyksen tai muun yhteisön omasta aloitteesta, määritetään toimeksiannon sisältö sekä mahdolliset rajaukset ja kohdennukset siten, että tarkastuksessa saataisiin tuotettua hyödyllistä lisätietoa yhteisön johdolle. Erityisen tarkastuksen jälkeen yhteisön johdolla on yleensä paremmat edellytykset harkita jatkotoimenpiteitä, kun pohjalla ovat ulkopuolisen riippumattoman tahon tekemät havainnot. Tyypillisesti organisaatiot tilaavat erityisiä tarkastuksia silloin, jos epäillään esimerkiksi työntekijän tai johtoon kuuluvan henkilön syyllistyneen väärinkäytökseen. Toimeksiannoissa sovitaan myös dokumentaation tasosta ja tyypillistä edellä kuvatuissa tilanteissa on, että tarkastuksen dokumentaatio tehdään siinä tarkkuudessa, että tarkastuskertomusta ja sen liiteaineistoa voidaan hyödyntää myöhemmissä oikeudenkäynneissä ja tarvittaessa jo esitutkintavaiheessa. Myös tästä näkökulmasta erityinen tarkastus eroaa tilintarkastuksesta merkittävästi, sillä jälkimmäisen osalta tilintarkastajan lakisääteinen raportointi rajoittuu tilintarkastuskertomukseen ja mahdolliseen tilintarkastuspöytäkirjaan (ei aina rajoitu). Kaikki tilintarkastukseen havaintoja todentava aineisto säilytetään tilintarkastajan työpapereissa.

Yhteenveto

Aihepiiriä koskevia kirjoituksia lukiessa on kuitenkin helppo tehdä havainto, että termien käyttöön liittyy paljon kirjavuutta. Kirjoituksissa puhutaan sekä erityisistä tarkastuksista, erityistarkastuksista, erikoistilintarkastuksista ja erityistilintarkastuksista, joitakin muitakin variaatioita löytyy. Olennaista kuitenkin on, että erityisillä tarkastuksilla voidaan hankkia ulkopuolisen riippumattoman tahon selvitys tietyistä asiakokonaisuuksista ja toimeksiannossa näiden rajaus suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Eteneminen Aluehallintovirastoon asti ei ole välttämätöntä, jotta asioita voitaisiin selvittää – tällöin toki edellytetään yhteisymmärrystä asiaa koskevassa päätöksenteossa.

RSM Finland Oy:n asiantuntijoilla on mittava kokemus sekä maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvistä erityistarkastuksista että erityisistä tarkastuksista niin organisaatioiden itsensä tilaamana kuin Aluehallintoviraston määräämänä. Ole rohkeasti yhteydessä, niin kerromme palveluista lisää.

Yhteyshenkilöt:

Seppo Suontausta, puh. 040 508 5036, [email protected]

Authors

Seppo Suontausta
Hallituksen puheenjohtaja, perustajaosakas (KHT, KTM)

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä