Finland
Languages

Languages

Annukka Paasi
Tax Manager, KTM, KLT


Kuvaus

Tax Manager Annukka Paasi työskentelee RSM Finlandilla verotiimissä erilaisten verotukseen liittyvien toimeksiantojen parissa. Annukka on konsultoinut asiakkaitaan verotukseen, kirjanpitoon ja yhtiöoikeuteen liittyvissä asioissa sekä ollut mukana yritysjärjestelyiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hänen työnkuvaansa kuuluvat mm. erilaisten muistioiden ja laskelmien laatiminen, sekä due diligence-tarkastukset. Annukka osallistuu aktiivisesti myös erilaisiin talon sisäisiin kehityshankkeisiin, joista viimeisimpänä hän on mukana työryhmässä, joka auditoi konsernin sisäistä tietoturvaohjeistusta. Hän myös kirjoittaa ajankohtaisista, lähinnä verotukseen liittyvistä asioista RSM Finlandin nettisivuille.

Annukka on toiminut lähes kymmenen vuoden ajan tilitoimistoalalla pk-yritysten taloushallintoon liittyvien tehtävien parissa. Monipuolisten työkokemuksensa ansiosta Annukalla on laaja-alainen osaaminen pk-yritysten talous- ja veroasioista. 

 

Millainen työyhteisö RSM Finland ON?

RSM:llä työt tehdään tällä hetkellä etänä. Keskustelen työkavereiden kanssa päivittäin teamsin välityksellä tai puhelimitse, joten työpaikan viihtyisä ilmapiiri välittyy myös kotiin. Ihmiset ovat iloisia, avoimia ja erittäin hyviä työssään.

RSM Finland kuuluu kansainväliseen RSM International -tilintarkastusketjuun.  Miten tämä ketjuyhteistyö näkyy sinun työssäsi?

Vero-osastolla merkittävä osa toimeksiannoista tulee globaalin RSM-ketjun kautta ja siten olen lähes päivittäin yhteydessä RSM-kollegoihini ympäri maailma. Ketju järjestää säännöllisesti koulutusta, jotka tällä hetkellä toteutetaan webinaareina. RSM:llä työskentelee erittäin kokeneita kansainvälisen verotuksen asiantuntijoita, joten tarvittaessa voin kääntyä myös ulkomailla työskentelevien kollegoideni puoleen. Apua saa nopeasti ja ihmiset ovat todella mukavia.

Maailma ympärillä muuttuu. Millaisena näet tulevaisuuden omalla alallasi?

Viihdyn erinomaisesti asiantuntijatehtävissä. Toimiala tulee varmasti muuttumaan tulevaisuudessa, kun tekoälyä aletaan hyödyntämään enemmän. Asiantuntijoita tiedon hyödyntäjinä tullaan tarvitsemaan jatkossakin ja siten uskon, että mieluisia työtehtäviä on tarjolla myös tulevaisuudessa.

Miten varmistat työssä jaksamisesi?

Istumatyön vastapainona harrastan lenkkeilyä ja kotijumppaa. Teemme lasten kanssa paljon retkiä luontoon. Olen innostunut myös erilaisten kasvien kasvatuksesta.

 

News articles

Osakeanti henkilöstön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmänä

17 Helmikuu 2021
Osaavat työntekijät ovat usein yrityksen tärkein voimavara ja yrityksen kasvun sekä menestyksen keskiössä. Yrityksen toiminnan kannalta keskeiset avainhenkilöt halutaan sitouttaa Yhtiöön, jotta voidaan varmistaa Yhtiön menestys myös tulevaisuudessa. Henkilöstön sitouttamisessa käyttökelpoinen toimintamalli on osakeanti, jossa työnte...

Arvonalentuminen kirjanpidossa ja verotuksessa

14 Toukokuu 2020
Tilinpäätökseen voidaan joutua kirjaamaan arvonalentuminen, jos yrityksen jonkin omaisuuserän arvo laskee sen tasearvon alapuolelle. Koronakriisi vaikuttaa taseessa olevan omaisuuden arvoon vähintäänkin väliaikaisesti, ja tilinpäätöstä laadittaessa kriisin vaikutuksia tilinpäätöskirjauksiin on syytä pohtia. Elinkeinoverolaissa on om...

RSM Finlandin kassaennuste on apu rahoituksen saamiseen

6 Huhtikuu 2020
Kassaennuste avaa näkymää tulevaan     Kassaennuste on tärkeä työkalu arvioitaessa yhtiön rahavarojen riittävyyttä. Taloudellinen toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime viikkojen aikana ja monet yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa vastaamaan muuttunutta kysyntää. Budjetti ja s...

Korotettu poisto koneisiin ja kalustoon

9 Maaliskuu 2020
Tämän vuoden alusta on tullut voimaan laki, jonka soveltumisedellytysten täyttyessä on mahdollista tehdä korotettu poisto verotuksessa koneisiin, kalustoon ja muuhun niihin verrattavaan käyttöomaisuuteen. Korotettuja poistoja voi tehdä verovuosina 2020-2023. Korotettujen poistojen tekeminen verotuksessa on ollut mahdollista aikaisemminkin. ...

Tulolähdejako poistui vuoden 2020 alussa

30 Tammikuu 2020
Eräiden yhteisön tulolähdejako poistui tämän vuoden alussa. Muutoksesta hyötyvät ne yhteisöt, joiden tuotot ja kulut on verotuksessa jaettu henkilökohtaiseen (TVL) ja elinkeinotoiminnan (EVL) tulolähteisiin. Jatkossa aiemmin TVL-tulolähteeseen kuulunut liiketoiminta kuuluu EVL-tulolähteeseen ja siten kaikki tuotot ja kulut ovat samassa ...