Address
ул.  "Дервиш Цара" бр.5, влез 1, кат 3, стан 6, 1200 Тетово
General enquiries
Дали е компанијата новоотворена?
Компанија која е отворена во последните дванаесет месеци се смета за новоотворена.