Партнер во ИТ и процесирање на податоци
Контролор и надзорник во ревизија
Менаџер во ИТ и процесирање на податоци
Контролор и надзорник во сметководство
Постар соработник во сметководство
Контролор и надзорник во сметководство
Контролор и надзорник во сметководство
Постар соработник во ИТ и Процесирање на податоци
Соработник во сектор сметководство
Соработник во сектор Ревизија
Специјалист за човечки ресурси
Асистент за правни работи и човечки ресурси
Соработник во сектор за ИТ и обработка на податоци
Помлад соработник во сектор сметководство.
Контролор и надзорник во сметководство
Соработник во сметководство
Контролор и надзорник во ревизија
ЕРП Консултант
Постар соработник во сметководство
Постар соработник во сметководство
Постар соработник во сметководство
Постар соработник во ревизија
Соработник во сектор за ИТ и обработка на податоци
Соработник во сектор Ревизија
Контролор и надзорник во ревизија
Постар соработник во сметководство