Анкетен прашалник од областа на човечки ресурси

Прашалникот содржи четири кратки прашања од областа на работењето на одделот за човечки ресурси. Прашалникот е анонимен. Времето на пополнување е најмногу 5 минути.

Општи податоци
*вашиот контакт ќе биде искористен за праќање на нотификации за новости од вашата област на работењето и за споделување на резултатите од ова истражување.
Прашања
1: најмалку оптимизиран, неефикасен процес – 5: најоптимизиран/најефикасен процес
1 (најмалку оптимизиран)2345 (најоптимизиран)
Администрација на документи на
вработени и одржување на досиеја *
Процес на развој на вработени (пр. Тренинзи, оценување на ефикасноста) *
Пресметка на плати *
Следење на работните часови и присуство *
Регрутирање *
1 – нема ефикасност/работењето е забавено, 5 – постигната е соодветна ефикасност во однос на потребите
1 (нема ефикасност)2345 (постигната е соодветна ефикасност)
Администрација на документи на вработени и одржување на досиеја *
Процес на развој на вработени (пр. Тренинзи, оценување на ефикасноста) *
Пресметка на плати *
Следење на работните часови и присуство *
Регрутирање *
1 – целосно внатрешно извршување, 5 – целосно покриено од надворешни соработници
1 (in-house)2345 (outsourced)
Администрација на документи на вработени и одржување на досиеја *
Процес на развој на вработени (пр. Тренинзи, оценување на ефикасноста) *
Пресметка на плати *
Следење на работните часови и присуство *
Регрутирање *