*вашиот контакт ќе биде искористен за праќање на нотификации за новости од вашата област на работењето и за споделување на резултатите од ова истражување.
Questions 1
најмалку оптимизиран, неефикасен процес
2 3 4 5
најоптимизиран/најефикасен процес
Questions 1
нема ефикасност/работењето е забавено
2 3 4 5
постигната е соодветна ефикасност во однос на потребите
Questions 1
целосно внатрешно извршување,
2 3 4 5
целосно покриено од надворешни соработници