Специјалистички услуги

Контактирајте нѐ на [email protected], или на +389 (0) 2 3233 301.

Тимот на Друштво за ревизија РСМ Македонија поседува лиценци за работа од областа на:

  • Вештачење на материјалното работење

  • Вештачење на сметководственото работење

  • Вештачење на финансиското работење

 

Регистрација на правни лица во Централен регистар

Друштво за ревизија РСМ Македонија е овластен регистрационен агент во Централниот регистар на Република Македонија и врши електронска регистрација на правни лица.

How can we help you?

Contact us by phone at +389 (0) 2 3233 301/302 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us