Главна канцеларија

Централна канцеларија на Друштво за ревизија РСМ Македонија.

Address

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Македонија

T: +389 (0) 2 3233 301

Default

General enquiries

Office contact form

Office contacts


Небојша Младеновиќ
Раководител на сметководство
Услуги: Сметководство и даночни услуги

Љубица Евтимовска Костовска, ОР
Партнер во ревизија
Услуги: Ревизија и ИТ Ревизија

Стефан Николоски, M-р по Економија, CISA
Партнер во ИТ и процесирање на податоци
Услуги: Ревизија и ИТ Ревизија

Билјана Дукоска
Контролор и надзорник во сметководство
Услуги: Сметководство и даночни услуги

Ива Хот, LL.M
Менаџер за човечки ресурси и правни работи

Ирена Кировска
Постар ревизор
Услуги: Ревизија и ИТ Ревизија

Јованка Чикова
Координатор на сектор ИТ и Процесирање на податоци
Услуги: Сметководство и даночни услуги, Пресметка на плата и администрација на човечки ресурси, Ревизија и ИТ Ревизија, Советување, Советување за трансакции, Специјалистички услуги, Управување со ризици

Ангела Јовановска
Помлад Ревизор
Услуги: Ревизија и ИТ Ревизија

Виолета Анѓелкоска
Помлад Ревизор
Услуги: Ревизија и ИТ Ревизија

Игор Станковиќ
Помлад ревизор
Услуги: Ревизија и ИТ Ревизија

Ружица Симовска
Специјалист за сметководство
Услуги: Сметководство и даночни услуги

Бисерка Антоновска
Асистент во Сметководство

Стефан Живковски
Специјалист за сметководство
Услуги: Сметководство и даночни услуги

Мартина Мазганска
Специјалист за сметководство
Услуги: Сметководство и даночни услуги

Тамара Габер
Асистент за бизнис развој

Даринка Јовановска
Асистент за сметководство

Стефан Стојановски
Асистент за ИТ и Процесирање на податоци
Петар Силјановски
Асистент за сметководство

Босилка Стојановска
Асистент за ИТ и Процесирање на податоци

Каролина Темелкова
Асистент за ревизија
Услуги: Ревизија и ИТ Ревизија

Александар Колариќ
Асистент за сметководство

Ангела Арсовска
Асистент за ИТ и Процесирање на податоци

Марта Хаџиевска
Соработник во ревизија
Услуги: Ревизија и ИТ Ревизија