Главна канцеларија

Централна канцеларија на Друштво за ревизија РСМ Македонија.

Address

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Македонија

T: +389 (0) 2 3233 301

Default

General enquiries

Office contact form

Office contacts


Небојша Младеновиќ
Раководител на сметководство
Услуги: Сметководство и даночни услуги

Љубица Евтимовска Костовска, ОР
Партнер во ревизија
Услуги: Ревизија и ИТ Ревизија

Стефан Николоски, M-р по Економија, CISA
Партнер во ИТ и процесирање на податоци
Услуги: Ревизија и ИТ Ревизија

Билјана Дукоска
Контролор и надзорник во сметководство
Услуги: Сметководство и даночни услуги

Ива Хот, LL.M
Менаџер за човечки ресурси и правни работи

Ирена Кировска
Контролор и надзорник во ревизија
Услуги: Ревизија и ИТ Ревизија

Јованка Чикова
Менаџер во ИТ и процесирање на податоци
Услуги: Пресметка на плата и администрација на човечки ресурси, Ревизија и ИТ Ревизија, Сметководство и даночни услуги, Советување, Советување за трансакции, Специјалистички услуги, Управување со ризици

Ангела Јовановска
Контролор и надзорник во ревизија
Услуги: Ревизија и ИТ Ревизија

Игор Станковиќ
Контролор и надзорник во ревизија
Услуги: Ревизија и ИТ Ревизија

Ружица Симовска
Контролор и надзорник во сметководство
Услуги: Сметководство и даночни услуги

Бисерка Антоновска
Постар соработник во сметководство

Стефан Живковски
Контролор и надзорник во сметководство
Услуги: Сметководство и даночни услуги

Мартина Мазганска
Контролор и надзорник во сметководство
Услуги: Сметководство и даночни услуги
Мила Богатинова
Соработник во сектор сметководство
Тамара Младеновиќ
Асистент за правни работи и човечки ресурси

Марио Александар Младеновски, М-р по интелектуална сопственост
Специјалист за правни работи и човечки ресурси

Даринка Јовановска
Постар соработник во сметководство
Петар Силјановски
Постар соработник во сметководство

Босилка Стојановска
Постар соработник во ИТ и процесирање на податоци

Александар Колариќ
Постар соработник во сметководство

Мартина Ѓуриќ
Постар соработник во сметководство

Марта Хаџиевска
Постар соработник во ревизија
Услуги: Ревизија и ИТ Ревизија