We naderen het eind van 2021. Bent u goed voorbereid op 2022 en welke acties kunt u dit jaar nog ondernemen om (in de toekomst) belasting te besparen? In deze column treft u (eindejaars)tips en aandachtspunten aan voor familiebedrijven en op het gebied van Private Tax.

Beperken box 3 heffing?

Door de hoge fictieve rendementsheffing in box 3 in combinatie met de lage rendementen op liquiditeiten, wordt deze belastingdruk vaak als te hoog ervaren. Box 2 kan dan uitkomst bieden, aangezien voor het box 2-regime het daadwerkelijke rendement bepalend is voor de belastingheffing. Dit kunt u bereiken door het vermogen bijvoorbeeld in een BV onder te brengen. Indien u geen gebruik wenst te maken van een BV (bijvoorbeeld vanwege de publicatieplicht en de notariële vereisten), kan op dit moment een open fonds voor gemene rekening wellicht een goed alternatief zijn. Het fonds ligt onder vuur, maar vooralsnog kan het gebruikt worden als box 2-instrument. Vermogen onderbrengen in een BV of een fonds levert een jaarlijks terugkomend voordeel op.

Naast een mooi alternatief voor box 3, kan een fonds voor gemene rekening ook als estate planningsinstrument gebruikt worden. Door uw kinderen een bedrag te schenken waardoor zij mee kunnen participeren in het fonds, beperkt u niet alleen de belastingheffing in de inkomstenbelasting, maar beperkt u ook toekomstige erfbelasting.

Het grootste belastingvoordeel wordt uiteraard behaald als het vermogen nog dit jaar formeel in de BV of het fonds is gestort.  

Fiscale eenheid VPB minder interessant?

In 2022 wordt in de vennootschapsbelasting het lage tarief van 15% toegepast op een groter deel van de winst. Nu is dit lage tarief nog van toepassing op de eerste € 245.000 van de winst (2021). Vanaf 2022 op de eerste € 395.000 van de winst. Bovendien stijgt het toptarief van 25% naar 25,8%. De langere eerste tariefschijf en de stijging van het toptarief betekent dat een fiscale eenheid minder snel interessant is.

BV’s zonder fiscale eenheid kunnen ieder op zich van de langere tariefschijf gebruik maken, terwijl BV’s binnen een fiscale eenheid samen maar één keer van de langere tariefschijf kunnen profiteren. Dit betekent dat bij een geconsolideerde winst van meer dan € 395.000 het voordeliger kan zijn om de fiscale eenheid te verbreken. Het belastingvoordeel kan immers oplopen tot € 42.660 (10,8% van € 395.000) per ontvoegde dochtermaatschappij.

Voordat de fiscale eenheid wordt verbroken, dient er goed te worden gekeken naar de onderlinge relaties van de gevoegde BV’s. Ook dienen de fiscale consequenties die voortvloeien uit de ontvoeging te worden vastgesteld.

Wanneer het ontvoegingstijdstip niet samenvalt met het einde van een boekjaar, zal bovendien een tussentijdse vermogensopstelling opgesteld dienen te worden.

Maak gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De BOR is een fiscaal zeer aantrekkelijke faciliteit voor vermogensoverheveling naar de volgende generatie. De BOR biedt, onder voorwaarden, een zeer ruimhartige vrijstelling bij verkrijging van ondernemingsvermogen door schenking of vererving. Het ondernemingsvermogen is tot maximaal
€ 1.119.845 (2021) vrijgesteld, het meerdere is voor 83% vrijgesteld en in de inkomstenbelasting wordt de aanmerkelijk belangheffing doorgeschoven.

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen rondom de BOR. De BOR is in de wet opgenomen met als doel bedrijfsopvolgingen zonder fiscale belemmeringen te laten verlopen. Over de rechtvaardiging van de BOR is de afgelopen jaren veel discussie geweest. Indien u gebruik wenst te maken van de BOR in zijn huidige ruimhartige vorm, dan adviseren wij u om niet te lang te wachten. De onzekerheid over een mogelijke versobering of zelfs afschaffing van de BOR groeit.

Richt uw structuur tijdig in met het oog op de voorwaarden van de BOR. Hierbij kunt u denken aan het volgende:

  • Het aanpassen van de holdingstructuur in verband met pensioen of beleggingen doormiddel van juridische (af)splitsing of overdracht naar een nieuwe BV. De schenking dient op privé aandeelhoudersniveau te geschieden. De aandelen in een Werk BV schenken is dus niet mogelijk onder de BOR.
  • Ingeval van meerdere opvolgers, splits uw bedrijf zo mogelijk in meerdere objectieve ondernemingen.
  • Denk bovendien (tijdig) aan een meewerkend kind. Bij schenkingen dient de opvolger namelijk ten minste 3 jaar werknemer in de onderneming zijn.
  • Is uw testament BOR-proof?

Voor de BOR geldt een bezitsvereiste: het ondernemingsvermogen moet ten minste 5 jaren (schenking) respectievelijk 1 jaar (vererving) in bezit zijn geweest bij de schenker respectievelijk erflater. Daarnaast geldt een voortzettingsvereiste van 5 jaar. De verkrijger van het ondernemingsvermogen dient gedurende 5 jaar de onderneming voort te zetten, respectievelijk de aanmerkelijkbelangaandelen in bezit te houden. Het gaat bij de BOR om een voorwaardelijke vrijstelling. Bij het niet voldoen aan de voorwaarden is alsnog schenk- dan wel erfbelasting verschuldigd.

Maak gebruik van een schenkingsplan

Als uw vermogen vererft, worden uw erfgenamen wellicht tegen het hoogste tarief belast. Door het tijdig opstellen van een schenkingsplan kan dit worden voorkomen. Door jaarlijks tijdens leven al schenkingen te doen tegen het laagste tarief kunt u vermijden dat uw erfgenamen (te) veel erfbelasting betalen.

Maak gebruik van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen

Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling. Voor 2021 geldt een verhoging van de vrijstelling schenkbelasting. Zo kunt u in 2021 uw kinderen belastingvrij € 6.604 schenken en uw kleinkinderen of derden € 3.244. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er een eenmalige verhoging tot: € 26.881. De vrijstelling wordt verhoogd tot € 55.996, indien het bedrag gebruikt wordt voor een dure studie. Wordt het bedrag gebruikt voor een eigen woning, dan bedraagt de vrijstelling (maximaal)
€ 105.302.

Schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling eigen woning (maximaal € 105.302) is niet beperkt tot schenkingen tussen ouders en kind. Hierdoor kan er ook buiten de gezinssituatie gebruik worden gemaakt van de vrijstelling. Wel dient de begunstigde tussen 18 en 40 jaar oud te zijn. Degene die de schenking ontvangt, moet deze gebruiken voor de eigen woning. Onder voorwaarden kan de schenking over drie aaneensluitende jaren worden verspreid.

Schenkingen op papier

Heeft u in het verleden een schenking op papier verricht? Vergeet dan niet de 6% verschuldigde rente over te maken!

Periodieke giften

Periodieke giften aan goede doelen leveren meer aftrek op dan gewone giften. Periodieke giften zijn integraal aftrekbaar: hiervoor geldt geen drempel en ook geen plafond. Een gift wordt aangemerkt als een periodieke indien (onder andere) de gift voor een periode van minstens vijf jaar wordt verstrekt en deze afspraak is vastgelegd in een notariële of onderhandse akte van schenking.

Meer informatie?

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp en de (eventuele) gevolgen voor uw situatie, neem dan contact op met uw vaste RSM-adviseur.