Finansco har i en gjesteartikkel redegjort nærmere for hva rentefond er, og når det kan være fordelaktig å rotere mellom rentefond med henholdsvis lang og kort durasjon når renten stiger. 

I utgangspunktet kan rentefond gi høyere avkastning enn bankinnskudd, men til lavere risiko enn ved investering i aksjer. Avkastningen vil også påvirkes av hvorvidt rentefondet har lang eller kortdurasjon; oppsummert kan rentefond med lang durasjon være gunstig når vi nå nærmer oss en rentetopp med påfølgende rentenedgang. Denne artikkelen er ment å komplementere Finansco-innlegget og å trekke opp hovedlinjene for beskatning av andelseiere i slike fond, samt gi innspill til hvorfor det kan være lurt å realisere verdipapirer med tap før årsskiftet.


Det rettslige grunnlaget

Tidligere ble ulike typer verdipapirfond skattlagt ulikt, men i 2016 ble det skatterettslige skillet mellom aksjefond og obligasjonsfond opphevet slik at det nå gjelder felles regler for alle verdipapirfond. 

Skattlegging av andelseierne er tredelt; 
 

  • Det ilegges skatt både på løpende avkastning og gevinst ved realisasjon. 
  • I tillegg kommer formuesskatt for personer med netto formue.  
  • Et eventuelt tap er fradragsberettiget. 


Beskatning av rene rentefond

Rene rentefond er et verdipapirfond som kun investerer i rentebærende papirer, altså ingen aksjer eller lignende andeler.
 

Utdeling

En utdeling av avkastning fra et slikt fond reflekterer renteinntekter. Utdelingen beskattes også som renteinntekter på andelseiernes hånd med en skattesats på 22 %. Det kan være verdt å merke seg at dette er lavere enn skattlegging av utbytte for personlige aksjonærer, som skattlegges effektivt med 37,84 % i 2023 (22 % * oppjusteringsfaktor på 1,72). 

Selve fondet får fradrag for utdelinger som beskattes som renteinntekt hos andelseierne. Normalt deles derfor hele avkastningen ut ved årsslutt. Skatteplikten overføres fra fondet over på andelseierne. I praksis vil derfor et rent rentefond være gjenstand for årlig beskatning. Dette skiller rentefond fra verdipapirfond som investerer i aksjer. Investorer i sistnevnte beskattes normalt først når andelen realiseres, dvs. i praksis når andelen selges. 
 

Realisasjon

Gevinst fra rentefond ved salg er skattepliktig, mens tap er tilsvarende fradragsberettiget. Ved salg må det gjøres en ordinær gevinstberegning. Gevinst/tap settes lik differansen mellom kostpris/inngangsverdi og salgsvederlaget. Gevinst beskattes som renteinntekt med en skattesats på 22 %.


Formuesskatt

Rentefondandelen inngår i formuesskattegrunnlaget for andelseieren. Det gis ingen verdsettelsesrabatt, og formuesverdien for rene rentefond tilsvarer 100 % av markedsverdien. 

 

Durasjon og rentetype 

Hvorvidt rentefondet investerer i flytende eller fastrenteobligasjoner, samt om rentene har lang eller kort durasjon, vil ikke påvirke selve skattleggingen av andelseieren. Dette kan imidlertid ha mye å si for avkastningen over tid; som Finansco skriver i sin artikkel vil de fondene som investerer i obligasjoner med fast rente og lang durasjon kunne gi høyere avkastning ved rentenedgang etter nådd rentetopp. Disse fondene «låser inn» den høye renten og høster på den måten gevinster i forhold til rentefond med flytende rente. 


Beskatning av kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond investerer i flere typer verdipapirer. De vil normalt ha både aksjer og rentebærende papirer i porteføljen. 
 

Utdeling

Beskatning ved utdeling fra et kombinasjonsfond bestemmes av sammensetningen av aksjer og andre typer verdipapirer ved inntektsårets begynnelse.
 

  • Utdeling fra kombinasjonsfond med mer enn 80 % aksjeandel skattlegges som aksjeutbytte
  • Utdeling fra kombinasjonsfond med mindre enn 20 % aksjeandel skattlegges som renteinntekt
  • Utdeling fra kombinasjonsfond med mellom 20 % og 80 % aksjeandel splittes forholdsmessig i én del som skattlegges som aksjeutbytte og én del som skattlegges som renter
     

Ved å tilpasse sammensetningen av aksjer og andre verdipapirer kan andelseiere oppnå skattemessige fordeler. 
Ved høy aksjeandel kan en investor få renter beskattet som aksjer. Det kan være en fordel om investeringen gjøres gjennom et aksjeselskap. Fritaksmetoden åpner da for skattefrie renteinntekter.  
Ved lav aksjeandel kan en investor få aksjer beskattet som renter. Det kan være en fordel for personlige aksjonærer som da oppnår lavere skattesats på aksjeutbytte.


Formuesskatt

Andel i kombinasjonsfond inngår også i formuesskattegrunnlaget. I motsetning til rene rentefond innrømmes kombinasjonsfond en særskilt verdsettelsesrabatt på aksjeandelen. For inntektsåret 2023 utgjør denne 20 %. Aksjeandelen verdsettes dermed til 80 % av omsetningsverdien, mens andelen for øvrig verdsettes til 100 % av omsetningsverdien.
 

Optimalisering ved bruk av kapitalforsikring

Investeringer i rentefond kan gjøres gjennom en kapitalforsikring. Dette er en investeringskonto som har likhetstrekk med en aksjesparekonto. Beskatning for begge kontoene utløses først ved uttak. Kjøp og salg innad på kontoen utløser ingen skatt. Slik kan man gjennom kapitalforsikring oppnå skattekreditt også på avkastning fra rentefond. For øvrig beskattes andelseiere i kapitalforsikring i hovedsak likt med andelseiere i andre verdipapirfond. De nyter således også godt av fordelene ved sjablongregelen. En kapitalforsikring med aksjeandel på mer enn 80 % åpner dermed for inntil 20 % rentefond uten beskatning under fritaksmetoden. 

 

Hva bør du gjøre før årsskiftet? 

Dersom man sitter på et potensielt tap, kan man velge å realisere rentefondet før utgangen av 2023 slik at tapet kan fradragsføres (tidfestes) for skatteformål i 2023. Man kan samtidig beholde eksponeringen ved å kjøpe de samme verdipapirene på nytt. Husk å føre opp tapet som fradrag i skattemeldingen for 2023, samt eventuelle nye investeringer for formueskatteformål. 

Den ordinære fristen for levering av skattemelding for privatpersoner er 30. april 2024. 
 Dette er hovedtrekkene ved beskatning av andelseiere i rentefond. Det er imidlertid viktig å huske på at virkeligheten ofte er annerledes. Ikke sjeldent oppstår det mer spesielle problemstillinger, for eksempel være i tilknytning til beregning av aksjeandel over tid, beregning av skjermingsfradrag og rapportering. RSM har lang og bred erfaring og bistår om behovet melder seg.