Trong bản tin mới này, có một số điểm đáng chú ý:

  1. Xác định chi phí đi vay được vốn hóa như thế nào
  2. Nguyên tắc trình bày ngắn hạn và dài hạn đối với các khoản mục tài sản trên bảng cân đối kế toán

 

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải về bản tin đầy đủ của chúng tôi.

Bản tiếng Anh

Bản tiếng Việt