Thỏa thuận mua lại là một loại giao dịch thường gặp trong thực tế giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, VAS chưa có những hướng dẫn cụ thể đối với loại giao dịch này. Chuẩn mực IFRS 15 (thay thế cho IAS 18 và IAS 11) đã cung cấp một mô hình ghi nhận doanh thu cho loại hợp đồng “Thỏa thuận mua lại” và được hướng dẫn một cách cụ thể trong chuẩn mực.

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY (TIẾNG ANH)

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY (TIẾNG VIỆT)