Những điều cơ bản liên quan đến công cụ tài chính là gì?

Một công cụ tài chính được định nghĩa là bất kỳ hợp đồng nào làm phát sinh một:

  • Tài sản tài chính của một đơn vị và
  • Công cụ nợ hoặc công cụ vốn của một đơn vị khác

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải về bản tin đầy đủ của chúng tôi.

Bản tiếng anh 

bản tiếng việt