Cập nhật về hướng dẫn xử lý thuế (TNDN, GTGT) & Công văn số 8107/TCHQ-TXNK của Tổng cục hải quan.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

Bản tiếng Anh

Bản tiếng Việt