Trong bản tin thuế tháng 10/2018 vừa qua, chúng tôi đã thông tin đến Quý vị một số nội dung đáng chú ý trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP liên quan đến hóa đơn điện tử. Theo đó, để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính đã ban hành Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Vì vậy, chúng tôi xin cập nhật đến Quý vị một số thông tin liên quan đến Dự thảo Thông tư.

Bản tiếng Anh

Bản tiếng Việt