Ngày 13 tháng 6 năm 2019 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (“Luật Quản lý thuế 2019”) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020, thay thế cho các văn bản hướng dẫn về Luật Quản lý thuế trước đây.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

Bản tiếng Anh

Bản tiếng Việt