Trong tháng 12 năm 2019, Bộ Tài chính đã công bố Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về xác định chi phí được trừ đối với chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

Bản tiếng Anh

Bản tiếng Việt