Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, RSM Việt Nam tổng hợp một số hướng dẫn về quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân cho trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán với Cơ quan Thuế.