Mục tiêu của IAS 36 – Lỗ tổn thất tài sản là nhằm đảm bảo rằng tài sản của doanh nghiệp không được ghi nhận với giá trị cao hơn giá trị có thể thu hồi được.

Chuẩn mực cũng cho biết khi nào thì tài sản bị giảm giá trị, cách thức ghi nhận khoản lỗ tổn thất, khi nào thì doanh nghiệp nên ghi giảm lại khoản lỗ và những thông tin nào liên quan đến khoản tổn thất này nên được thuyết minh trên báo cái tài chính.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải về bản tin đầy đủ của chúng tôi.

Bản tiếng Anh

Bản tiếng Việt