Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, mặc dù vậy, cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có Chuẩn mực kế toán định nghĩa các khái niệm kế toán cơ bản trong lĩnh vực nông nghiệp cụ thể như trồng trọt, các hướng dẫn liên quan đến kế toán trồng trọt còn ít và không cụ thể.

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập, đồng thời đang chuẩn bị cho việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), trong quá trình đó việc xây dựng Chuẩn mực kế toán Việt Nam về nông nghiệp là rất cần thiết. Chuẩn mực kế toán Việt Nam về nông nghiệp cần dựa trên các khái niệm và hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) để nâng cao tính minh bạch và tính có thể so sánh được của thông tin kế toán, từ đó nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế..

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải về bản tin đầy đủ của chúng tôi.

Bản tiếng Anh

Bản tiếng Việt