Theo Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam - Quyết định số 345/QĐ-BTC được ban hành ngày 16/03/2020, từ ngày 01/01/2022, một số doanh nghiệp được phép tự nguyện áp dụng IFRS trong lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vui lòng theo đường dẫn bên dưới để đọc bản tin của chúng tôi.