Ngày 14/04/2023 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định này chính thức có hiệu lực vào ngày ký (ngày 14/04/2023) đến hết ngày 31/12/2023.