Dự thảo thay đổi nhằm mục đích cải thiện thông tin mà một thực thể cung cấp khi quyền hoãn thanh toán trách nhiệm pháp lý trong ít nhất mười hai tháng phải tuân thủ các điều kiện, ngoài việc giải quyết các mối quan tâm về việc phân loại nợ ngắn hạn hay dài hạn. Đề xuất sửa đổi sẽ có hiệu lực đối với các kỳ báo cáo hàng năm bắt đầu vào hoặc sau ngày 01/01/2024 và sẽ cần được áp dụng hồi tố theo Chuẩn mực Kế toán IAS 8 - Các Thay đổi trong Ước tính Kế toán và Sai sót.

Vui lòng theo đường dẫn bên dưới để tải bản tin của chúng tôi.

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY (TIẾNG ANH)

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY(TIẾNG VIỆT)