IASB đã ban hành các sửa đổi đối với IAS 12 nhằm yêu cầu các công ty ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại trên các giao dịch cụ thể mà theo ghi nhận ban đầu, làm phát sinh các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế và chênh lệch tạm thời được khấu trừ bằng nhau.

Vui lòng theo đường dẫn bên dưới để tải bản tin của chúng tôi.

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY (TIẾNG ANH)

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY (TIẾNG VIỆT)