Sửa đổi Chuẩn mực IAS 12: Thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến Tài sản và Nợ phải trả phát sinh từ một giao dịch đơn lẻ

IASB đã ban hành các sửa đổi đối với IAS 12 nhằm yêu cầu các công ty ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại trên các giao dịch cụ thể mà theo ghi nhận ban đầu, làm phát sinh các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế và chênh lệch tạm thời được khấu trừ bằng nhau.

Vui lòng theo đường dẫn bên dưới để tải bản tin của chúng tôi.

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY (TIẾNG ANH)

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY (TIẾNG VIỆT)

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ