Định nghĩa theo IAS 01: Các khoản mục thu nhập và chi phí (bao gồm các điều chỉnh do tái phân loại) không được ghi nhận trong báo cáo lãi, lỗ theo quy định hoặc được cho phép bởi các IFRS khác.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

bản tiếng anh

bản tiếng việt