Vào ngày bắt đầu thuê, bên thuê phải đo lường khoản phải trả tiền thuê theo giá trị hiện tại của các khoản tiền thuê chưa được thanh toán. Các khoản thanh toán thuê sẽ được chiết khấu bằng cách sử dụng lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê, nếu tỷ lệ đó có thể được xác định một cách dễ dàng. Nếu không thể xác định được tỷ lệ đó, bên thuê sẽ sử dụng lãi suất biên đi vay của bên thuê.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

bản tiếng anh

bản tiếng việt