Một trong những khó khăn của các công ty Việt Nam khi áp dụng IFRS là chưa có hệ thống và chính sách phù hợp theo chuẩn mực IFRS. Bản tin IFRS tháng 9 của chúng tôi sẽ giúp quý vị có thể xây dựng hệ thống kế toán và chính sách kế toán như thế nào để áp dụng IFRS thành công.

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY (TIẾNG ANH)

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY (TIẾNG VIỆT)