Александар Колариќ
Постар соработник во сметководство

Александар Колариќ е Постар соработник во сметководство во Друштво за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје (член на RSM International) со повеќе од 3 годишно искуство во областа на ревизија и сметководство. 

Професионалното искуство му е во сметководство на приватни субјекти и невладини организации, даночно советување и консултантски услуги. Александар е компетентен за сметководство, даноци и консултантски услуги во многу области и индустрии на приватни и невладини субјекти.