Ана Стоиљковиќ Нацевска
Контролор и надзорник во сметководство

Даниела Анчевска
Job title
Контролор и надзорник во сметководство

Овластен сметководител со повеќе од 15 години искуство во сметководство и финансиско известување. Магистер на економски науки од областа на претприемништво. Искуство со учество и водење на проекти, автоматизација на процеси со цел унапредување на работењето во насока на ефикасност и ефективност.