Даниела Анчевска
Помлад соработник во сектор сметководство.

Даниела Анчевска
Job title
Помлад соработник во сектор сметководство.

Дипломирана на Економски факултет при УКИМ, департман Надворешна трговија.