Даниела Богдановиќ
Контролор и надзорник во ревизија

Даниела Богдановиќ
Job title
Контролор и надзорник во ревизија

Контролор и надзорник во ревизија во Друштво за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје (член на RSM International). Преку 19 години професионално искуство во банкарскиот сектор во областа на менаџирање со банките, менаџирање со ризиците во работењето на банките, ликвидноста на банките, платниот промет, депозитното и кредитното работење на банките, поддршка на сите деловни процеси во банките и проактивно управување со истите. Членување во Одбори за управување со средства и ликвидност, управување со информатичка сигурност, управување со ризици, спречување на перење на пари и финансирање на тероризам, Управен одбор на КИБС (2005-2007) итн. Има искуство во управување со тимови, советување и поддршка на истражувања за нови бизнис идеи.