Даринка Јовановска
Постар соработник во сметководство

Дипломиран економист со 3,5 годишно искуство во сметководство и даночно советување и 5 години во областа на јавните набавки. Нејзината работна позиција како постар соработник во сметководство се состои од директна комуникација со клиентите и инстуциите, евиденција на сметководствената документација во програмите Pantheon и Odoo, подготовка на пријави за данок на додадена вредност, даночни биланси, е-пдд пресметки , нд обрасци и финансиски извештаи.