Ива Хот, LL.M

Повеќе од 6 години работно искуство во правно советување, администрација и човечки ресурси.