Ивана Коцевска
Специјалист за ИТ и Процесирање на податоци


Biography

3 години работно искуство во сектор ИТ и Процесирање на Податоци.

Events

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот ноември – декември 2020 година

Податоци за плата и надоместоци од работен однос Податоци за пресметка на плата во 2020 година Податоци за пресметка на плата во 2020 година Просечна плата по работник ...