Љубица Евтимовска Костовска, ОР

Љубица е партнер во РСМ Македонија и раководител на сектор за ревизија и уверување. Љубица е Овластен ревизор со над 13 години искуство во ревизија на финансиски извештаи на јавни и приватни компании изготвени според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ). Таа е магистер по економија-финансиски менаџмент и е сертифициран финансиски форензичар. Љубица е вешта во внатрешна ревизија, верификација на расходи на проекти и ангажмани финансирани од EU и USAID финансирани од владата и приватните фондови и сметководство. Љубица дава услуги на клиенти од различни сектори, како и мултинационални. Таа има пристап фокусиран на клиентот и има технички вештини, знаења и идеи за да им обезбеди вредност на клиентите во повеќето индустрии. Во текот на годините, таа исто така опслужувала клиенти од енергетиката, финансиите, производството, приватниот капитал, невладините организации (НВО), недвижностите и градежништвото, трговијата на мало и производите за широка потрошувачка, со што стекнува поголема експертиза во овие сектори. Љубица е одговорно лице за канцеларијата на РСМ Македонија во Битола.